“Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi!”

"Nie jesteśmy bowiem jak większość,
którzy fałszują słowo Boże."

Kilka słów o nas

Wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych czynów, nie postępując podstępnie ani nie fałszując słowa Bożego.
(2 List do Koryntian 4:2; Łukasz 8:11)

Jesteśmy małą grupą konserwatywnych chrześcijan (bez denominacji) w Bukareszcie, w Rumunii. Naszą wizją jest doprowadzenie naszego życia do pełnego, całkowitego posłuszeństwa naukom Pana Jezusa, tylko zgodnie ze Słowem Biblii, bez zmieniania go przez nauki denominacyjne. Wierzymy, że bycie chrześcijaninem oznacza pełne zaangażowanie w życie w uczniostwie dla Chrystusa. Naszym celem jest przemiana na obraz Pana w posłuszeństwie nauce i przykładowi Pana Jezusa.

Nauki Pana Jezusa rozumiemy jako konstytucję Królestwa Niebieskiego i wierzymy, że bez solennego przyrzeczenia posłuszeństwa (uczniostwa) Panu i Jego naukom, nie można wejść do Królestwa Bożego i stać się takim jak On. Wierzymy, że całe nasze życie musi być dosłownie podporządkowane pod panowanie Chrystusa w przymierzu uczniostwa (posłuszeństwa). Kto mówi, że trwa w Nim, musi też żyć tak, jak żył Pan Jezus. (1 List Jana 2:6)

Wszyscy wiemy, że narodziny nie mogą mieć miejsca, jeśli na początku nie ma nasienia. Tak też jest z nowym narodzeniem/powtórnym narodzeniem. U podstaw nowego narodzenia jest nasienie Boże. (Nasieniem jest Słowo Boże. Łukasz 8:11) Z tego powodu bardzo ważne jest, abyśmy nie zmodyfikowali kodu genetycznego tego nasienia, w przeciwnym razie narodziny nie będą miały miejsca albo będziemy doświadczali narodziny z tego, kto zmodyfikował nasienie.

Co z tego wynika jest to, że aby nowe narodzenie mogły nastąpić, Słowo musi być czyste, niezmodyfikowane. Nie jesteśmy jak bowiem jak większość, którzy modyfikują Słowo Boże. (2 List do Koryntian 2:17) Mocno wierzymy, że ktokolwiek przynosi inną Ewangelię (modyfikuje ją) jest bez Chrystusa, jak mówi nam Słowo Pisma. (Jeśli ktoś głosi wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty! Galatów 1:9)

Aby dostrzec ryzyko, w jakim wszyscy się znajdujemy, a mianowicie niebezpieczeństwo nieotrzymania całego, niezmodyfikowanego Słowa Bożego (czyli nasienia), z którego wykiełkuje nowe życie, weźmiemy za przykład kilka nauk, które dziś są przez większość zaniedbywane i psute:

1. Nie sprzeciwiajcie się złemu… (Mateusz 5:39) 
2. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz… (Mateusz 5:40) 
3. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. (Łukasz 20:25)
4. Kto żeni się z oddaloną, cudzołoży. (Mateusz 5:32) Kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzołoży wobec niej (Mark 10:11).

5. Niech kobiety milczą w kościołach, bo nie pozwala się im mówić.  Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele. (1 List do Koryntian 14:34, 35) Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną. (1 Tymoteusz 2:12)
6. Patrzcie, aby nie było wśród was nikogo, kto jest światowy/bezbożnikiem. (List do Hebrajczyków 12:16) 
7. Nie utrzymujcie żadnych stosunków z kimś, kto nazywa siebie “bratem”, ale jest… chciwym… albo zdziercą (oszczercą). (1 List do Koryntian 5:11) 

Adres

Bukareszt, Rumunia

Telefon

+40 760 076 926

O stronie CzysteSłowo.pl

Jesteśmy małą grupą konserwatywnych, bezwyznaniowych Chrześcijan. Naszym celem jest doprowadzenie naszego życia do pełnego, całkowitego posłuszeństwa naukom Pana Jezusa, tylko zgodnie ze Słowem Biblii, niezmienionym przez nauki denominacyjne/wyznaniowe.

Wpisz swój adres e-mail poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach

Copyright © 2024 CzysteSłowo.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zapoznaj się z naszą stronę również w języku:
Angielskim       Hiszpańskim       Francuskim       Portugalskim       Niemieckim       Włoskim       Rumuńskim       Węgierskim